Gazeta Agronews nr 26

lepszy. W mieście korzysta z niego średnio około 35 proc. osób, na wsi ten odsetek jest mniejszy i wynosi 25 proc. Zainteresowanie smartfonami i internetem mobilnym na wsi wzrasta. ALEKSANDRA SZYMCZAK: Jaki odsetek rolników korzysta z aplikacji mobilnych? DR JOLANTA TKACZYK: Praktycznie każdy, kto posiada smartfona i korzysta z interne- tu za jego pomocą – czyli około 25 proc. rol- ników. Co ciekawe, dzieciom na wsi znacz- nie częściej niż tym mieszkającym w mieście, pozwala się na korzystanie z urządzeń mo- bilnych. Może więc okazać się, iż za parę lat będzie też dla nich łatwiejsze korzystanie z maszyn podpiętych aplikacjami pod smartfo- ny. ALEKSANDRA SZYMCZAK : Ile aplikacji mo- bilnych ma średnio rolnik na swoim smart- fonie i jak zmieniał się ten trend w ciągu ostatnich kilku lat? Czy te narzędzia cyfro- we wiążą się bezpośrednio z pracą rolni- ków? DR JOLANTA TKACZYK: Czasami mamy na- wet kilkadziesiąt aplikacji w swoim telefonie – kiedyś Apple policzył, że przeciętny użyt- kownik iPhone’a ma ich 119 – ale i tak na co dzień korzystamy maksymalnie z 20-30. Z pozostałych bardzo incydentalnie, czasa- mi tylko raz po ich zainstalowaniu. Najczę- ściej rolnicy, tak jak i mieszkańcy miast, uży- wają smartfona do komunikacji ze światem zewnętrznym i do rozryw- ki. Jednak dzię- ki niemu mogą również korzy- stać z dedyko- wanych pracy rolniczej narzę- dzi – aplikacji do zarządzania go- spodarstwem rolnym, służą- cym sprawdze- niu pogody czy cen produktów rolnych. NUMER 26 ALEKSANDRA SZYMCZAK: Jak często w swojej pracy rolnicy wykorzystują aplikacje mobilne i internet w ogóle? DR JOLANTA TKACZYK: Według danych GUS, 77 proc. wiejskich gospodarstw domo- wych na wsi ma komputer, wobec 81 proc. gospodarstw miejskich. Ponadto, 71 proc. osób na wsi korzysta z internetu, w mieście jest to 82 proc. Aż jedna czwarta rolników korzysta z sieci za pośrednictwem smartfo- nów. Instalują i wykorzystują oni różnego rodzaju programy. W urządzeniu mobilnym mamy średnio kilkadziesiąt aplikacji, z cze- go wykorzystujemy około 20-30 – niezależ- nie od tego czy mieszkamy na wsi czy w mie- ście. Główny powód korzystania z internetu w smartfonie to odbiór poczty elektronicz- nej, wiadomości, skorzystanie z mediów spo- łecznościowych, poszukiwanie informacji o towarach i usługach. Aplikacje, najbardziej interesujące rolników to te, które pomagają w zarządzaniu gospodarstwem, różnego ro- dzaju kalkulatory – na przykład nawozowe – oraz pomagające wypełniać formularze czy sprawdzić ceny produktów rolnych czy też pogodę. ALEKSANDRA SZYMCZAK: Jak ocenia Pani zasięg internetu mobilnego na wsi? Czy ro- śnie zainteresowanie rolników tą usługą? Jaki odsetek rolników korzysta z internetu mobilnego na smartfonach? DR JOLANTA TKACZYK: Zasięg interne- tu mobilnego na wsi z roku na rok jest coraz WYWIAD TOP 10 aplikacji mobilnych wśród rolników indywidualnych Nazwa aplikacji Użytkownicy (real users) Zasięg wśród inter- nautów Dopasowanie użyt- kowników Aplikacja Google 228 218 43,85% 1,64% Aplikacja Youtube 219 094 42,09% 1,66% Aplikacja Mapy 175 386 33,7% 1,54% Aplikacja Messenger 166 222 31,94% 1,58% Aplikacja Facebook 136 034 26,14% 1,51% Aplikacja Gmail 123 230 23,68% 1,53% Aplikacja Dysk Google 96 203 18,48% 1,56% Aplikacja OLX.pl 68 273 13,12% 1,86% Aplikacja Google+ 57 464 11,04% 1,8% Aplikacja Zdjęcia Google 54 783 10,53% 1,58% Źródło: Gemius/PBI, 09.2017 12. AgroNews .com.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=